O soutěži


Dáma roku České republiky 2019

Propozice našich soutěží :

Stanovy jsou registrovány na ministerstvu vnitra  č.j. VS/1-1/77913/09-R ze dne 9.12 2009

 1. Řídící orgán soutěže je zapsaný spolek  – dále ZS.

 2. Soutěž je určena pro ženy 50 plus bez rozdílu státní příslušnosti, musí ovládat český nebo slovenský jazyk – slovem.

 3. Soutěžní systém je postupový, několikastupňový.

 4. Účast v jiné soutěži projektu Eurobabička není  překážkou k absolvování Dámy roku, pokud splňuje příslušné podmínky.

 5. O postupujících a pořadí v jednotlivých soutěžních kolech rozhoduje porota určená ZS.

 6. Ve finále se výkony hodnotí nominacemi jednotlivých porotců, za každou nominaci je jeden bod. Při rovnosti bodů se stanoví pořadí na patových místech tak, že body získané od předsedy poroty se násobí koeficientem 1,2 a znovu sečtou.

 7. Vítězka soutěže má právo  používat titul Dáma roku České republiky příslušného ročníku. Může jej používat pro komerční a mediální účely se svolením ZS, při zásadě důstojnosti a serioznosti. Totéž platí i pro ostatní soutěžící. Účast v podobných projektech a soutěžích je možná pouze v dalším kalendářním roce.

 8. Soutěžící může být ze soutěže vyloučena pokud záměrně uvede nepravdivé údaje, nebo když poškodí dobré jméno soutěže.

 9. Soutěžící může mít při volné disciplíně přiměřený doprovod, ale hodnotí se pouze výkon soutěžící.

 10. Soutěžící souhlasí s použitím fotografií se svojí osobou pro účely prezentace soutěže na webových stránkách a v dalších médiích hromadných sdělovacích prostředcích.

 11. Soutěžící souhlasí s využitím osobních dat pro účely soutěže dle zákona 101/2000 Sb. v plném znění a prohlašuje, že všechny údaje pro potřeby soutěže jsou pravdivé.
 12. Zasláním přihlášky do soutěže berete na vědomí, že jste seznámena s propozicemi a budete je dodržovat.
Právo na vrácení daru, pokud zjevně soutěžící poruší dobré mravy.

Odvolání pro nevděk je upraveno v §§ 2072 až 2072 nového občanského zákoníku.

Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

Další důležitou změnu přináší § 2073, podle kterého činí nevděk obdarovaného nepoctivým držitelem. Dosud byl obdarovaný v dobré víře, dokud nebyl dárcem k vrácení daru vyzván, samotné chování hrubě porušující dobré mravy.

Nyní tedy bude obdarovaný nepoctivým držitelem již od okamžiku, kdy došlo k nevděku.

Ředitel projektu Eurobabička

Vladimír Tauchman

Vladimír Tauchman,
ředitel projektu
Jana Brůžková, ITsecurite
specialista
Zdeňka Táborská
Jíří Volmut
Vladimíra Tauchmanová,
manažerka  projektu
Blanka Křížková,
legislativa
Jiří  Křížek
Eliška Volmutová