Propozice soutěže

Po rozkliknutí se vám otevře přihlašovací formulář. Níže najdete trochu právních formulací, o kterých je dobré vědět.

Přihláška do soutěže

  Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“)

  Pokud si přejete některá z práv níže uplatnit, kontaktujte nás pomocí eurobabicka@seznam.cz

  Právo na přístup k vašim osobním údajům. Díky tomuto právu můžete získat kopii svých osobních údajů, které o vás uchováváme, a zkontrolovat, že je zpracováváme oprávněně.

  Právo na opravu jakýchkoli údajů, které o vás uchováváme. To vám umožní nechat opravit jakékoli neúplné či nepřesné údaje, které o vás uchováváme.

  Právo na vymazání vašich osobních údajů. Můžete nás požádat o smazání či odstranění osobních údajů, kdy již není důvod nadále tyto osobní údaje zpracovávat. Také máte právo požádat nás o odstranění vašich osobních údajů tam, kde jste úspěšně uplatnili své právo vznést námitku proti zpracování (viz níže), a to v případě, že jsme vaše osobní údaje zpracovávali neoprávněně nebo že jsme povinni vaše osobní údaje odstranit, abychom vyhověli místním zákonům.

  Právo vznést námitku proti zpracovávání vašich osobních údajů, které zpracováváme z důvodu našeho oprávněného zájmu (nebo zájem třetí strany) Také máte právo vznést námitku v případě, že vaše osobní údaje zpracováváme pro účely přímého marketingu.

  Právo kdykoli odvolat svůj souhlas se zpracováním osobních údajů. To nemá vliv na zákonnost zpracování, které jsme již realizovali na základě dříve uděleného souhlasu.

  Stanovy jsou registrovány na ministerstvu vnitra  č.j. VS/1-1/77913/09-R ze dne 9. 12. 2009

  1. Řídící orgán soutěže je zapsaný spolek  – dále ZS.
  2. Soutěž je určena pro ženy i muže  55 plus bez rozdílu státní příslušnosti, musí ovládat český nebo slovenský jazyk – slovem.
  3. Soutěžní systém je postupový, několikastupňový.
  4. Účast v jiné soutěži projektu Eurobabička není  překážkou k absolvování Dámy a gentlemana roku, pokud splňuje příslušné podmínky.
  5. O postupujících a pořadí v jednotlivých soutěžních kolech rozhoduje porota určená ZS.
  6. Ve finále se výkony hodnotí nominacemi jednotlivých porotců, za každou nominaci je jeden bod. Při rovnosti bodů se stanoví pořadí na patových místech tak, že body získané od předsedy poroty se násobí koeficientem 1,2 a znovu sečtou.
  7. Vítěz soutěže má právo  používat titul Dáma a gentleman roku České republiky příslušného ročníku. Může jej používat pro komerční a mediální účely se svolením ZS, při zásadě důstojnosti a serioznosti. Totéž platí i pro ostatní soutěžící. Účast v podobných projektech a soutěžích je možná pouze v dalším kalendářním roce.
  8. Soutěžící může být ze soutěže vyloučen pokud záměrně uvede nepravdivé údaje, nebo když poškodí dobré jméno soutěže.
  9. Soutěžící může mít při volné disciplíně přiměřený doprovod, ale hodnotí se pouze výkon soutěžícího.
  10. Soutěžící souhlasí s použitím fotografií se svojí osobou pro účely prezentace soutěže na webových stránkách a v dalších médiích hromadných sdělovacích prostředcích.
  11. Soutěžící souhlasí s využitím osobních dat pro účely soutěže dle zákona 101/2000 Sb. v plném znění a prohlašuje, že všechny údaje pro potřeby soutěže jsou pravdivé.
  12. Zasláním přihlášky do soutěže berete na vědomí, že jste seznámeni s propozicemi a budete je dodržovat.
  13. Tento web slouží jako magazín. Soutěžící berou na vědomí, že zasláním přihlášky do soutěží souhlasí s archivací  fotografií i článků.

  Právo na vrácení daru, pokud zjevně soutěžící poruší dobré mravy.

  Odvolání pro nevděk je upraveno v §§ 2072 až 2072 nového občanského zákoníku.

  Ublížil-li obdarovaný dárci úmyslně nebo z hrubé nedbalosti tak, že zjevně porušil dobré mravy, může dárce od darovací smlouvy pro jeho nevděk odstoupit. Byl-li dar již odevzdán, má dárce právo požadovat vydání celého daru, a není-li to možné, zaplacení jeho obvyklé ceny.

  Další důležitou změnu přináší § 2073, podle kterého činí nevděk obdarovaného nepoctivým držitelem. Dosud byl obdarovaný v dobré víře, dokud nebyl dárcem k vrácení daru vyzván, samotné chování hrubě porušující dobré mravy.

  Nyní tedy bude obdarovaný nepoctivým držitelem již od okamžiku, kdy došlo k nevděku.

  Ředitel projektu Eurobabička

  Vladimír Tauchman