Další představujeme

Klub seniorů je účelové zařízení, které zřizuje a provozuje rozpočtová organizace Sociální služby města Rychnova n.Kn.

Je dobrovolným, otevřeným sdružením, jehož členy jsou osoby bydlící v Rychnově a přilehlých obcích v působnosti MěÚ , které pobírají důchod a platí členské příspěvky.

Cílem činnosti KS je zajišťování kulturní, vzdělávací a jiné činnosti pro staré občany.

Klub se řídí Stanovami. Nejvyšším orgánem je členská schůze, která volí řídící orgán – Samosprávu a kontrolní komisi.

Zdrojem finančních prostředků pro činnost a provoz KS jsou finanční prostředky z rozpočtu Sociálních služeb,členské příspěvky členů a dary sponzorů.. Zřizovatel rovněž poskytuje klubu materiální prostředky k jeho činnosti.( klubovní místnosti včetně služeb, audio technické prostředky, investice a údržbu apod. ).

První zprávy o zřízení Klubu důchodců MěNV, pocházejí z roku 1960. V písemných dokumentech se uvádí , že pracoval ve velice skromných podmínkách . V průběhu let byl několikráte přemísťován , postupem doby vybavován lepším zařízením a rozvíjel pestrou činnost.. Nový klub byl otevřen v roce 1988. Následné společenské změny přinesly i nové pohledy na činnost klubu i nové funkcionáře.

V roce 2000 byl klub přemístěn do zcela nových a moderních prostor v Palackého ulici a dostal nový název: Klub seniorů, který lépe odpovídá vztahu společnosti ke starším spoluobčanům. Byl ustanoven nový zřizovatel, přijaty Stanovy , Zásady financování, stanoveny ceny občerstvení a zvoleny nové samosprávné orgány. Klub má průměrně kolem 120 členů ročně. Setkávání členů probíhá pravidelně vždy v pondělí a úterý od 13 do 16 hodin. Středy jsou jsou vyhrazeny pro přednášky, besedy, vycházky apod. Čtvrtky pak vyhrazeny pro zájezdy.

Lednová výroční členská schůze konstatovala, že klub pracuje dobře, vykazuje pestrou činnost a členové rádi do klubu chodí. Např ocenila dobrovolnou službu v kuchyňce při zajišťování občerstvení členů. Průměrná návštěva je na 70 lidí týdně. Oblíbené jsou vycházky po Rychnově , výjezdy do okolí města a návštěvy různých kulturní zařízení. Např. Orlické galérie, výstav v muzeu a na zámku, exkurse k hasičům či k policii apod. Nebo vycházka do kvetoucích místních sadů, návštěva letoviska Studánka , Opočenské obory či výjezd do Orlických hor na Anenský vrch nebo k pramenům řeky Kněžné. Pestré jsou i přednášky a vystoupení představitelů města , různých orgánů a lékařů. Lidé rádi pravidelně besedují se starostou města s ředitelem policie a také nad starými fotografiemi města. Velkou popularitu u členů mají narozeninová odpoledne – 3 x ročně, vánoční a velikonoční posezení – 4 x ročně. Tato setkání vždy oživují dětské soubory z MŠ nebo ZUŠ .

Atraktivní jsou i jednodenní zájezdy za památkami a přírodními zajimavostmi naší vlasti.

Jejich počet se ustálil na 3 jarní, jeden v září a dva tajné v říjnu. Pravidelně jezdíme na tržnici do Kudowy a v zimě do některého krajského divadla. Při výběru zájezdů zohledňujeme zdravotní stav členek, finanční dostupnost a také dbáme , aby zájezd obsahoval i přiměřenou fyzickou aktivitu v podobě pěší turistiky.

Veškerá činnost je důsledně dokumentována v kronice klubu , hodnoceními akcí a vlastní fotodokumentací. Vzhledem k zájmu členů jsou počítačové foto vystaveny na nástěnce, zájemci si je mohou objednat a klub zajistí ( za úplatu ) jejich zpracování.

Letité zkušenosti ukazují , že úroveň práce klubu a spokojenost členů se odvíjí od aktivity samosprávy a iniciativy jednotlivých členů. To potvrzuje opětovné zvolení ve stejné sestavě od roku 2008.

  1. […] 11. Další představujeme – Klub seniorů […]

  2. Josef Ješina napsal:

    Super

Zanechat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *